تب داشتم و نتونستم بخوابم :( يك ساعت ديگه هم بايد سر كار باشم
:| ‎· Mamad