آخه كدوم عنترى ساعت ٩ صبح روز شنبه مياد خريد كه ما باز كنيم؟ اونم روز بارونى
@arash: :))) ‎- Afarin