رفت همه استار وارز ها رو خريد كه من ببينم، يعنى با هم ببينيم :)
فقط سه تا اولی :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
د نفرماین ‎· Myri∂m