وقتى با پدر و مادرم بحثم ميشه سر موضوعات جدى، حس ميكنم حرص ميخورن كه چرا ما بزرگ شديم كه بخوايم خلاف نظرشون عمل كنيم ، ايز اين ايت كنترل فريك؟؟