ساعت ٥:٣٠ صبحه، برم دوش بگيرم آماده شم كه روز بلندى رو در پيش رو دارم :)