فردا ٣ تا امتحان دارم، بدبختى ، ترم هم تموم نميشه راحت شم، يه ماه مونده