راننده استورمون برادر همكلاسيمه، عجب دنياى كوچيكيه ها