نگرانم يكم
چرا نگران؟ دیس تو شل پس. ‎· Jasmine
من هم کل امروز رو ‎· Mamad