نگرانم يكم
چرا نگران؟ دیس تو شل پس. ‎- Jasmine
من هم کل امروز رو ‎- Mamad