امروز قرار نيست از صبح بريم سر كار، ساعت ٦ بيدار شدم :/