عادت ندارم وسط خواب گربه روم رژه بره :))) هر دفه از جام ميپرم :))