يه دختره عربى اومد ازم پرسيد اگه عربى حرف ميزنم، گفتم نه :| ميدونم دروغگو دشمن خداست ولى خوشم نمياد با اين آدما معاشرت كنم، بسه ديگه ، اين همه زندگيمون كافى نبود واقعا؟
درکت می کنم ‎· Aliusha