من ميرم ميخوابم، فكر و خيال منو خورد :/
خوب بخوابی فکر و خیالم نکن ‎· MaryaM