حرف بزنيد
حرف نزنيد اصن، ميخوام برم بخوابم ‎· Afarin
حرف ‎· Myri∂m
هوا نسبت به دیروز 12 درجه کاهش دما داشته :)) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™