حرف بزنيد
حرف نزنيد اصن، ميخوام برم بخوابم ‎- Afarin
حرف ‎- Myri∂m
هوا نسبت به دیروز 12 درجه کاهش دما داشته :)) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™