هفته ديگه امتحانا شروع ميشن و من كلى استرس دارم، بيشتر از همه واسه كلاس اقتصاد