امروز اينقد فشار كارى زياد بود و خسته بودم كه چند دفه نزديك بود بغضم بتركه :(
١٢ ساعت كار كردم يه سره بدون بريك ‎- Afarin
ای بابا مراقب خودت باش ‎- Dariche
مواظب خودت باش :( :* ‎- MaryaM