سالاد بزن
image.jpeg
چه خوشگله ‎- سین سین سینا
چه خارجی‌ ‎- ابوتایغر
@sinsinsina: @abutiger خوشمزه هم بود :)) ‎- Afarin