هر چى غر توو دلم بود زدم، فقط گوش كرد. دلم خالى شد. دستش درد نكنه كه هيچى نگفت