امروز دوستمو ديدم، ناخوناى پاشو جولاى سال پيش پديكور كرده، دو دفه س داره ناخن شست پاش رو ميكشه :(((
چرا؟قارچ شده؟ ‎· shompi
@shompi: مثل اينكه بد بريده بود ناخنشو بعد زير پوست رشد ميكرد، وووووى ‎· Afarin
ایخخ ‎· Myri∂m