ساعت ٥ صبحه بيدار شدم درس بخونم، نشستم توو دستشويى چون همه خوابن :|