داره عين سگ بارون مياد ، مغازه بايد تا ١٠ دقيقه ديگه باز باشه :(((( نميخوام از ماشينم پياده شمممم
واقعن هیچ پیش زمینه فکری درباره بارش سگی بارون ندارم :))) ‎- Mamad
منظورت خرکیه دیگه :))) ‎- Dariche
@mirzaie: @dariche مثه سگ ديگه ، در حد نهايت يعنى، خفن ، اينا ‎- Afarin