داره عين سگ بارون مياد ، مغازه بايد تا ١٠ دقيقه ديگه باز باشه :(((( نميخوام از ماشينم پياده شمممم
واقعن هیچ پیش زمینه فکری درباره بارش سگی بارون ندارم :))) ‎· Mamad
منظورت خرکیه دیگه :))) ‎· Dariche
@mirzaie: @dariche مثه سگ ديگه ، در حد نهايت يعنى، خفن ، اينا ‎· Afarin