بعضى وقتا يه نفر رو اينقدر دوست دارى كه حتى بدترين چيز دربارش رو ميدونى ولى هى نميخواى باور كنى، خيلى سخته :(