اومدم واسه پشه كوره هام پماد بخرم، سيل اومد يهو از آسمون، گير كردم توو مغازه