آقااا پاهام كبود شدن، چه مسخره بازيه
بخاطر پشه! ‎- Mamad
رفتی دکتر؟ ‎- Assal
@mirzaie: به خاطر پشه! ‎- Afarin
@mielmim: گفتم بعد از كار برم كه داره سيل مياد از آسمون ‎- Afarin