آقااا پاهام كبود شدن، چه مسخره بازيه
بخاطر پشه! ‎· Mamad
رفتی دکتر؟ ‎· Assal
@mirzaie: به خاطر پشه! ‎· Afarin
@mielmim: گفتم بعد از كار برم كه داره سيل مياد از آسمون ‎· Afarin