با اينكه امروز تنها بودم ولى بهم چسبيد. گربه ها هم بى تاثير نبودن اون وسط البته