گربه ها شروع كردن به غذا نخوردن :|
عه :(‌ ‎· MaryaM