عاشق اين گربه هه م خب، خوابيده روو پاهام، خيلى حس خوبيه :))