ساعت ٦:٢٠ صبحه،آماده شم برم يه سر به گربه ها بزنم و بعدم برم سر كار