فكر كردم فردا دوشنبه س، ديدم هى من حرف ميزدم هى تعجبش بيشتر ميشدا. تازه فهميدم :/