مسخره ترين چيز توو روز تولدت ميتونه اين باشه كه بايد برى سر كار ، اونم كل روز رو :/ فك كنم يه كلاه بوقى بخرم بزنم سرم و لذت ببرم از تولدم با مشتريا :)))))