يه خانم پيرى اومد، گفت من روزشو ساختم :) حالش بد بود بعد من هى خنديدم اون هى حالش بهتر شد :) همه كاراشو هم مجانى انجام دادم. خيلى حس خوبى بود :)
چه خوب :) ‎· Myri∂m
:* ‎· MaryaM