خيلى خوابم مياد، خلوت هم هست مغازه، همينجورى لم دادم
چرت بزن :د ‎- Hamid6
@hamid6: داشتم ميزدم كه مشترى اومد :)) ‎- Afarin