خيلى خوابم مياد، خلوت هم هست مغازه، همينجورى لم دادم
چرت بزن :د ‎· Hamid6
@hamid6: داشتم ميزدم كه مشترى اومد :)) ‎· Afarin