سقف دهنم سوخته :/ پنير چسبيد بهش :((
خیار حلقه کن بذار بچسبون به سقف دهنت ‎· Assal
ماست خنك هم خوبه ‎· شیطان شاخ دار دم دار
اوووه ‎· MaryaM
:| ‎· SaeedTheGiraffe ?