شد ٢٢ روز ، تا ٩٠ روز پوستم كنده س :))
هر چند هر روز با هم حرف ميزنيم ولى به هر حال ديگه ‎- Afarin
عیق ‎- Hamid6