شد ٢٢ روز ، تا ٩٠ روز پوستم كنده س :))
هر چند هر روز با هم حرف ميزنيم ولى به هر حال ديگه ‎· Afarin
عیق ‎· Hamid6