واى بايد٤٠٠ تا قدم ديگه بردارم تا قدمام كامل شه واسه امروز ، دارم از خواب ميميرم ولى دارم رژه ميرم كه قدمام كامل شن :)))))
فلسفی یا واقعا قدم های واقعی؟ ‎- ava
@ava: واقعى، از اين ساعتا دارم كه قدما رو ميشمارن، بعد بهت ميگه روزانه مثلا ٥٠٠٠ تا قدم بايد بردارى ‎- Afarin
@ava: هر چند كه خسته م خيلى، حوصله ندارم ٤٠٠ قدمو بردارم ‎- Afarin
@afarin08: ممنون ‎- ava
تو کلا 35 کیلویی رژیمو میخوای چیکار :دی ‎- Dariche