كاش ميشد گربه ها رو بيارم خونه :/ وووى وقتى لم ميدن توو بغلم