گربه قيشنگم توو بغلم خوابيده، گشنمه ولى دلم نمياد تكون بخورم كه بيدار شه :))))))