اومدم دكتر برا پشه كوره هام :/ نميدونم چرا جاشون كبود ميشه، پاهام وحشتناك شدن :/
لعنت بهشون. منم همه دست و بالم دون دونه البته اینجا خوشبختانه پشه هاش دراکوها نیستن ‎· Aliusha
@aliusha: آلى يعنى فقط ميخوام مطمئن شم كه پشه كورن :))) در اين حد :))) ‎· Afarin
@afarin08: :))))) ‎· Aliusha
چی گفت؟ ‎· Assal
شما پشه دوستا ‎· Hamid6
چی شد؟ ‎· MaryaM