اومدم دكتر برا پشه كوره هام :/ نميدونم چرا جاشون كبود ميشه، پاهام وحشتناك شدن :/
لعنت بهشون. منم همه دست و بالم دون دونه البته اینجا خوشبختانه پشه هاش دراکوها نیستن ‎- Aliusha
@aliusha: آلى يعنى فقط ميخوام مطمئن شم كه پشه كورن :))) در اين حد :))) ‎- Afarin
@afarin08: :))))) ‎- Aliusha
چی گفت؟ ‎- Assal
شما پشه دوستا ‎- Hamid6
چی شد؟ ‎- MaryaM