خب پشه كوره نبود متاسفانه، يه نوع موجود ديگه س، بش ميگن اسكيبى :| از سر تا پا بايد كرم بمالم به خودم :((