به جاى اينكه بگم تنك يو به مشترى گفتم ممنون :))) اون دوربين كجاست :)))))
منم زیاد این سوتی رو دادم به چینی‌های اینجا :)) ‎- Hamed
@hameda: خيلى زشته :))) بخصوص برگردن بگن چى گفتى؟ :))) ‎- Afarin
:)))) ‎- Aliusha