به جاى اينكه بگم تنك يو به مشترى گفتم ممنون :))) اون دوربين كجاست :)))))
منم زیاد این سوتی رو دادم به چینی‌های اینجا :)) ‎· Hamed
@hameda: خيلى زشته :))) بخصوص برگردن بگن چى گفتى؟ :))) ‎· Afarin
:)))) ‎· Aliusha