اولین کسی که اینجا رو پیدا کرد کی بود،؟
میگن حوسین بوده گویا ! از دوستای تورکش گویا شنیده! یعنی ترکیه ای ‎· Mamad
دم ترکها گرم ‎· @idA