از تمام شنبه ها بیزارم. از تمام شنبه هایی که بی امیدم کرد متنفرم
عزیزم ‎- elahep8387