چه همه قفل زدن. ببینم تا کی سیاست درهای باز را میتوانم ادامه بدهم
البته حرفی هم ندارم، کلا دیگه چی تو این دنیا مهمه وقتی به یک چشم بهم زدن تمام جان، نان، اب، وجودت میره؟ هووم؟ ‎· @idA