دلیل اینکه آرامش ندارم، اینکه آخرین حرف امید به پدرم این بوده که آیدا کی میاد، برادرم چشم انتظار من رقت و من یک عمرچشم انتظار اون