نگین که پارسا بالا اومده
نه فراز موند ‎- Horizon
چه خوب ‎- @idA