نگین که پارسا بالا اومده
نه فراز موند ‎· Horizon
چه خوب ‎· @idA