امید 17 روز 17 سالگی رو تجربه کرد.. کاش این عددها اینقدر تو ذهنم رند نمیشدن