میتونم ساعتها خیره بشم به عطا تو این برنامه استیج و زار زار گریه کنم