دیگه میتونم خوشگلتر فرانسه حرف بزنم
شما فارسیم که حرف میزنی خشگل حرف میزنی دیگه فرانسه که اوه اوه :**‌ ‎- MaryaM
اوه مریم :******** ‎- @idA