واقعا متاسفم برای خودم که نمیتونم دو خط کتاب بخونم.. اینقدر تو دانشگاه همش در حال خوندن کتاب و مقاله م دیگه مخم کار نمیکنه برای یه منبع مطالعاتی دیگه
کتاب صوتی خیلی کمکه اینطور مواقع، من خیلی مقاومت داشتم دربرابر کتاب صوتی اما واقعا کمک می کنه برای تغییر ذهن و عوض کردن حال و هوا ‎· ardvisoor
اونم وقت نمیکنم چون مسیر خونه تا دانشگاه در حد 6-7 دقیقه ست! معمولا 7-8 شب میرم خونه که همش میشه کار خونه. صبح هم 9 اینطورا میام دانشگاه :( ‎· @idA