این لینک رو یه نگاهی بندازید.. کمک مالی به برادری که برادرش در کما هست https://www.youcaring.com/amir-a-sadr-520992#.VsJ9NGNdj3s.fac...
اینو ببینید ‎· @idA