تو‌ کلاس اسپینینگ داشتم فکر میکردم چه خوب میشه امیر ویزا بگیره و همه تابستون بیان اینجا، بعد دیدم نه امید تنها میمونه و زدم زیر گریه
الهی:\ ‎· NahL